<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">
Acountancy in 2020_Report_RESOURCE CARD - 416 x 255 px@2x (2)

Rapport

FOCUS OP CONNECTED ACCOUNTING
Zes experts uit de Belgische accountancybranche over ‘het nu’ en wat eraan komt.

Silverfin - Gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: 26 febuari 2021

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder aan de Klant de Dienst en alle gerelateerde diensten door Silverfin NV, met maatschappelijke zetel te Gaston Crommenlaan 12, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0524.802.662 (“Silverfin”) geleverd worden. De partijen worden hierna afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Het gebruik van de Dienst en alle andere diensten geleverd door Silverfin worden beheerst door de Overeenkomst. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden expliciet niet van toepassing verklaard, zelfs wanneer de algemene voorwaarden van de Klant een gelijkaardige clausule bevatten.

1.2. Voorafgaand aan registratie of login in de Dienst, werden deze Gebruiksvoorwaarden medegedeeld aan de Klant, die alle bepalingen ervan heeft aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt de Klant door de Dienst te gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden.

1.3. Artikel 12 bevat de definities die van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden.

2.LICENTIE

2.1. Silverfin verleent hierbij, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, aan de Klant een verlengbare, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht om sublicenties te verstrekken) op de Dienst. De Klant krijgt gedurende de Termijn toegang tot de Dienst voor doeleinden van zijn eigen bedrijfsvoering vanaf de Ingangsdatum.

2.2. Onder de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, verleent Silverfin aan de Geregistreerde Gebruikers van de Eindklanten een beperkte, persoonlijke, niet- exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om gedurende de Termijn beperkte toegang te verkrijgen tot de Dienst.

2.3. Silverfin behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant, aanpassingen en updates aan de functionaliteit en/of de documentatie van de Dienst door te voeren.

2.4. De Klant heeft niet het recht om (i) de Dienst geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden vermeld in deze Overeenkomst; (ii) de broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van de Dienst op enigerlei wijze te decompileren, te demonteren, reverse engineeren of om te proberen om de broncode te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken; (iii) de Dienst op enigerlei onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken of (iv) voor onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

2.5. Silverfin en zijn leveranciers behouden alle intellectuele eigendomsrechten, rechten en belangen in en op de Dienst en de Content. Alle rechten in en op de Dienst en de Content die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan de Klant zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Silverfin. Er wordt geen andere licentie verleend aan de Klant dan voor het gebruik van de Dienst of de Content die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld. De naam en het logo van Silverfin, en de productnamen verbonden aan de Dienst zijn handelsmerken van Silverfin of derde partijen, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverfin mogen worden gebruikt.

2.6. Aantal Dossiers. De Klant heeft aanvankelijk toestemming om gebruik te maken van het aantal Dossiers zoals vermeld in het accepteerde aanbod. Een overschrijding van het overeengekomen aantal Dossiers zal bijkomend worden gefactureerd als ‘Overage’

2.7. Content. De Klant kan bijkomende Content verkrijgen, rechtstreeks door de Dienst of door een orderbevestiging onder deze Overeenkomst af te sluiten die de commerciële details uiteenzet, dit kan Silverfin Content zijn of Content van Derde. De Klant en zijn Eindklanten krijgen een persoonlijke, non-exclusieve, niet- overdraagbare licentie op zulke Content voor de Termijn beperkt tot het gebruik van de Content op het Platform in overeenstemming met de orderbevestiging.

2.8. De Klant verbindt er zich toe om, ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers: (i) niet toe te staan dat de user accounts gebruikt worden door meer dan één Geregistreerde Gebruiker, (ii) dat elke Geregistreerde Gebruiker een veilig wachtwoord zal hanteren voor de Dienst, en (iii) dat elke Geregistreerde Gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk zal houden. De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn Geregistreerde Gebruikers in strijd met deze Overeenkomst.

3. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. De Klant stemt in met de betaling van de kosten uiteengezet in het aanvaarde aanbod en de bijkomende orderbevestigingen samen met bijkomende integratie en Content kosten, alsook bijkomend gefactureerde ‘Overage’ zoals uiteengezet in het aanvaarde aanbod (de “Kosten”).

3.2. . Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Alle facturen voor kosten op grond van deze Overeenkomst zijn verschuldigd en opeisbaar binnen 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum. De verschuldigde bedragen zijn exclusief de toepasselijke belastingen, heffingen, of rechten, en alleen de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van die bedragen. Alle bedragen moeten in Euro worden betaald. Op elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, is rente verschuldigd tegen de rentevoet van anderhalf procent (1,5%) per maand.

4.KLANTGEGEVENS

4.1. Alle Klantgegevens die de Klant aan Silverfin bezorgt, blijven exclusief eigendom van de Klant of de Eindklant.

4.2. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid van en de auteursrechtelijke toestemmingen voor alle Klantgegevens. Silverfin zal de Klantgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de Dienstverlening aan de Klant en voor het rapporteren van gebruikersstatistieken. Na beëindiging van de Overeenkomst, ontvangt de Klant, op eenvoudig verzoek, een kopie van de Klantgegevens in een gangbaar bestandsformaat te bepalen door Silverfin naar eigen goeddunken, zodat de Klant de Klantgegevens in software van derden kan verwerken.

4.3. De Klant zal alle wetten respecteren die van toepassing zijn op de Klantgegevens, het gebruik van de Dienst en Silverfin Content, inclusief, maar niet beperkt tot wetten die betrekking hebben op de wetgeving op gegevensbescherming. Silverfin behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen wanneer de Klant de bepalingen in dit artikel 4 ernstig schendt.

4.4. Onderhevig aan de voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent de Klant aan Silverfin een niet-exclusieve licentie om Klantgegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verzenden en weer te geven, in de mate dat dit noodzakelijk is om de Dienst te verlenen en in stand te houden.

5. GEGEVENSBESCHERMING 

5.1. Alle bepalingen met betrekking tot de privacy- en gegevensbescherming van de Klant en Geregistreerde Gebruikers worden uiteengezet in het Silverfin Privacybeleid dat een integraal onderdeel vormt van deze Overeenkomst. Het Silverfin Privacybeleid is beschikbaar op dit website. Door de Overeenkomst te ondertekenen, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen van het Silverfin privacybeleid.

5.2. Tenzij anders overeengekomen, zal elke verwerking van persoonsgegevens onderworpen zijn aan de Silverfin Data Verwerkersovereenkomst in deze Overeenkomst opgenomen door verwijzing. De Silverfin Data Verwerkersovereenkomst is beschikbaar op de Silverfin website of op verzoek. Door ondertekening van de Overeenkomst, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de Silverfin Data Verwerkersovereenkomst.

6. GARANTIE VAN DE SERVICE LEVELS

6.1. Tenzij anders overeengekomen, garandeert Silverfin gedurende de Termijn van deze Overeenkomst dat de Dienst voldoet aan de Silverfin Service Level Overeenkomst (SLA) in deze Overeenkomst opgenomen door verwijzing. De Silverfin SLA is beschikbaar op de website of op verzoek. Door ondertekening van de Overeenkomst, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de Silverfin SLA.

7. SCHADELOOSSTELLING

7.1. De Klant gaat ermee akkoord Silverfin (en haar kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen van derde partijen en Eindklanten (inclusief, maar niet beperkt tot kosten, schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit Klantgegevens die een inbreuk vormen op de rechten van derde partijen (inclusief de schending van intellectuele eigendomsrechten).

7.2. Silverfin zal de Klant (en zijn kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en onderbouwde claim, rechtszaak, actie of proces van een derde als gevolg van een inbreuk op de Europese intellectuele eigendomsrechten door de Dienst of Silverfin Content (ander dan als gevolg van Klantgegevens). In geval van een dergelijke claim, kan Silverfin, geheel naar eigen goeddunken, (i) een kosteloze licentie verwerven die de Klant beschermt tegen een dergelijke claim, of (ii) de Dienst vervangen door een niet inbreukmakende Dienst, of (iii) wanneer geacht wordt dat deze middelen haalbaar zijn, kan Silverfin de Dienst en deze Overeenkomst zonder fout beëindigen, onder voorbehoud dat in geval van zo een beëindiging, de licentiekosten die de Klant heeft betaald voor Diensten die nog niet verleend zijn op de datum van beëindiging, hem pro rata worden terugbetaald. Dit artikel bepaalt de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de klant voor inbreuken beweerdelijke inbreuken. 

8. DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN

8.1. Voor zover Silverfin bekend, bevat de Dienst en/of Silverfin Content bij levering aan de Klant geen Virus en zal Silverfin niet bewust in de Dienst en/of Silverfin Content Virussen of andere routinematige software programmeren die ontworpen zijn voor een niet geautoriseerde toegang tot de computersystemen van de Klant of om software, hardware, data of back door, tijdbom, software lockout key of apparatuur, drop dead apparatuur of andere routinematige software ontworpen om de computer automatisch uit te schakelen of na verloop van tijd of onder de controle te plaatsen van personen, uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen. Met dien verstande dat Silverfin de nodige controles en scans uitvoert om deze verklaring te garanderen.

8.2. Disclaimer. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, geeft Silverfin geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het gebruik of de prestaties van de Dienst inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel. Silverfin geeft geen garantie inzake de compatibiliteit van de Dienst met applicaties, programma&#39;s of platformen die niet specifiek als compatibel met de Dienst zijn aangeduid. Anders dan voorzien in deze Overeenkomst, aanvaardt de Klant de Dienst “as is”.

8.3. Soorten schade. Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn partijen niet aansprakelijk tegenover elkaar voor gelijk welke speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste berekeningen, of het (verkeerd) gebruik van of onvermogen om de Dienst te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins.

8.4. Onverminderd artikel 8.2 en 8.3 van de Overeenkomst, in het geval dat een Partij aansprakelijk wordt gesteld, zal haar totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de kosten die de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst heeft betaald tijdens de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een Partij, niet overschrijden.

8.5. Silverfin Content. Alle Silverfin Content wordt aan de Klant en Eindklant ter beschikking gesteld op een ‘as is’ basis zonder bijkomende garanties. Dit betekent dat Silverfin geen garanties geeft op de accuraatheid, correctheid of juridische relevantie van Silverfin Content en dat deze Silverfin Content niet mag gezien worden als juridisch of fiscaal advies.

8.6. Diensten van Derden. De Dienst kan integraties voorzien met, of andere functionaliteiten omvatten, die de Klant toegang geven tot diensten of software van derde partijen (“Diensten van Derden”) (bijvoorbeeld diensten van derde partijen waarmee Silverfin een synchronisatie opzet). Silverfin is geen verkoper van en evenmin aansprakelijk voor Diensten van Derden, die onderworpen kunnen zijn aan specifieke licenties, eindgebruikerscontracten, privacy- en veiligheidsbeleid en/of gebruiksvoorwaarden, die zullen dienen afgesloten te worden door de Klant rechtstreeks met die Derde. Silverfin geeft geen garantie op Diensten van Derden.

8.7. Content van Derden. Via de Dienst, kan Content van derde partijen aangeboden worden aan de Klant. Silverfin is geen verkoper van en evenmin aansprakelijk voor Content van Derden. Alle Content van Derden wordt aan de Klant en Eindklant ter beschikking gesteld op een ‘as is’ basis zonder bijkomende garanties. Dit betekent dat Silverfin geen garanties geeft op de accuraatheid, correctheid of juridische relevantie van Content van Derden en dat deze Content van Derden niet mag gezien worden als juridisch of fiscaal advies.

9. GEHEIMHOUDING

9.1. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (i) reeds in het bezit is van de ontvangende Partij en die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht tegenover de Partij die de informatie verstrekt; (ii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij; (iii) openbaar is gemaakt, maar niet door schuld van de ontvangende Partij; (iv) rechtmatig door de ontvangende Partij rechtstreeks werd vernomen van een derde, die niet aan een geheimhoudingsverplichting onderworpen is; (v) met de schriftelijke toestemming van de Partij die de informatie verstrekt werd vrijgegeven; of (vi) bekend is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de ontvangende Partij, de Partij die de informatie heeft verstrekt onmiddellijk op de hoogte stelt van zo een eis en samenwerking verleent om met alle middelen een beschermend bevel of gelijkaardige behandeling te bewerkstelligen.

9.2. Geen van de Partijen gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij behalve wanneer dit redelijkerwijze nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij geheimhouden met middelen die niet minder restrictief zijn dan de middelen die hij gebruikt voor zijn eigen vertrouwelijk materiaal. Elke Partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij niet openbaar te maken aan andere personen dan zijn werknemers of onderaannemers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en diezelfde Informatie nodig hebben om de verplichtingen van de Partij uit hoofde van deze Overeenkomst te kunnen uitvoeren. De geheimhoudingsplicht in dit Artikel blijft geldig tot één jaar na de beëindiging of de vervaldatum van deze Overeenkomst.

9.3. Bij beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk of anderszins overeen is gekomen in deze Overeenkomst, zal elke Partij op verzoek van de Partij die de Informatie openbaar maakt: ofwel (i) alle Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt, evenals alle kopieën in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij, terugbezorgen aan de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt; ofwel (ii) alle Vertrouwelijke Informatie en kopieën ervan in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij vernietigen. De ontvangende Partij zal vervolgens op verzoek van de Partij die de informatie openbaar heeft gemaakt, schriftelijk verklaren dat de ontvangende Partij, zijn werknemers of agenten geen kopieën hebben bewaard.

9.4. Wanneer een Partij in een procedure gevraagd of verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt te onthullen, dient deze Partij, wanneer dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk de Partij die de informatie openbaar heeft gemaakt te informeren, om deze, in staat te stellen deze vordering te betwisten.

10. TERMIJN EN BEËINDIGING

10.1. De initiële looptijd van deze Overeenkomst (“Initiële Termijn”) vangt aan op de Ingangsdatum en eindigt twee jaar later. Deze Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (elke Termijn is een “Verlengde Termijn”), te beginnen na afloop van de Initiële Termijn, tenzij één van de Partijen drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de huidige Verlengde Termijn, al naargelang, de Overeenkomst schriftelijk opzegt.

10.2. Silverfin kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving (of geheel naar eigen goeddunken, anderszins de toegang tot de Dienst opschorten) wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming door de Klant van de gebruiksvoorwaarden van de Dienst zoals uiteengezet in artikel 2 of indien de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Silverfin. Silverfin kan ook de toegang tot de Dienst opschorten, wanneer de Klant verzuimt een verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst aan Silverfin te betalen of er niet in slaagt een dergelijk verzuim op te lossen binnen tien (10) dagen na de datum van een schriftelijke ingebrekestelling door Silverfin.

10.3. Elke Partij mag deze Overeenkomst beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen wanneer de tegenpartij de bepalingen van deze Overeenkomst ernstig schendt en er niet in slaagt dit verzuim binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling op te lossen.

10.4. Elke Partij mag deze Overeenkomst beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen, met ingang van de datum waarop deze kennisgeving is afgegeven, wanneer de tegenpartij het onderwerp is van een vrijwillig(e) of onvrijwillig(e) faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins zijn zakelijke activiteiten liquideert of beëindigt.

10.5. Na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook (i) dient de Klant onmiddellijk alle Kosten en andere bedragen verschuldigd aan Silverfin op grond van deze Overeenkomst, tot en met de datum van beëindiging betalen, (ii) zullen alle gebruiksrechten die zijn verleend aan de Klant op grond van deze Overeenkomst, inclusief het recht om de Dienst overeenkomstig artikel 2 te gebruiken, automatisch vervallen en (iii) Silverfin dient op eerste verzoek alle Klanten Data terug te bezorgen in een algemeen aanvaard file format. Beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook vindt plaats zonder afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die zijn verworven voorafgaand aan de feitelijke beëindiging.

10.6. De bepalingen van de Overeenkomst die expliciet of impliciet bedoeld zijn om de beëindiging te overleven, dienen de vervaldatum of de beëindiging van deze Overeenkomst te overleven.

11. DIVERSE BEPALINGEN

11.1. Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Overeenkomst zal redelijkerwijze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving (zonder toepassing van internationaal privaatrecht). De rechtbanken van Gent (sectie Gent) hebben exclusieve bevoegdheid inzake geschillen of tegenstrijdigheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het voorwerp van deze Overeenkomst.

11.2. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt/worden deze bepaling(en) op een dergelijke wijze uitgelegd dat zij zoveel mogelijk de intenties van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) weergeeft, terwijl alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.

11.3. Geen agentschap. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen de Klant en Silverfin op basis van deze Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.

11.4. Geen afstand. Het verzuim van een Partij om rechten of bepalingen in de Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit door de betreffende Partij wordt erkend in een schriftelijk akkoord.

11.5. Overmacht. Tenzij voor wat betreft de betaling door de Klant, zal in geval de uitvoering van deze Overeenkomst door één van de Partijen verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd of anderszins onuitvoerbaar wordt als gevolg van een overstroming, rellen, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, natuurrampen of andere oorzaken waarover de Partij geen controle heeft, wordt die Partij hiervan vrijgesteld, in de mate dat de uitvoering wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door voornoemde oorzaken.

11.6. Overdracht. Deze Overeenkomst mag niet door de Klant worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverfin, maar kan door Silverfin worden toegewezen aan (i) een moeder- of dochtervennootschap (ii) een koper van alle of nagenoeg alle activa van Silverfin die het voorwerp uitmaken van de transacties in deze Overeenkomst, of (iii) een opvolger als gevolg van fusie. Elke voorgenomen overdracht uitgevoerd in strijd is met dit artikel is ongeldig.

11.7. Kennisgeving. Elke Partij moet alle kennisgevingen of andere vereiste of toegestane mededelingen uit hoofde van de Overeenkomst, per aangetekende brief (gefrankeerd met ontvangstbevestiging), of door een nationaal erkende exprespostdienst, versturen naar de tegenpartij De kennisgeving wordt van kracht na ontvangst of weigering van afgifte. Indien afgifte plaatsvindt door gecertificeerde of aangetekende post, wordt ervan uitgegaan dat deze kennisgeving drie (3) werkdagen na te zijn gepost is ontvangen, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Indien afgegeven door een koerier of exprespostdienst, wordt deze kennisgeving geacht te zijn ontvangen op de datum van afgifte opgegeven door de koerier of vermeld op het ontvangstbewijs van de exprespostdienst. Elke Partij mag zijn ontvangstadres voor kennisgevingen wijzigen door de tegenpartij te informeren over deze wijziging.

11.8. Volledige overeenkomst. De Overeenkomst, samen met eventuele (een) van toepassing zijnde Bijlage(n), vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Silverfin en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige, schriftelijk of mondelinge, onderhandelingen, discussies of overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst. Een wijziging in of aanpassing van deze Overeenkomst is alleen bindend wanneer die schriftelijk en ondertekend is door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen.

12. DEFINITIES

“Overeenkomst”

betekent deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het aanvaarde aanbod, bijkomende orderbevestigingen en alle documenten waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.

”Geregistreerde gebruiker” 

betekent de gebruikers die geautoriseerd zijn de Dienst te gebruiken door middel van een account aangemaakt door Silverfin of de Klant;

“Vertrouwelijke informatie”

betekent niet-openbare informatie, technische gegevens of knowhow van een Partij en/of zijn filialen, die aan de tegenpartij is schriftelijk of in materiële vorm is verstrekt onder deze Overeenkomst, inclusief alle gegevens ter beschikking gesteld door de Eindklanten. Mondelinge openbaarmaking wordt ook geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn indien het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze verondersteld kan worden of wanneer de vertrouwelijkheid op het moment van de openbaarmaking wordt bevestigd.

“Content”

betekent Silverfin Content of, voor zover van toepassing, Content van Derden die verkregen wordt via de Silverfin Marketplace en waarvoor (indien niet inbegrepen in het oorspronkelijke order) een bijkomende order wordt afgesloten (bijv. bijkomende templates aangemaakt door derde partijen).;

“Klant”

is de partij die het aanbod (‘Silverfin Proposal”) aanvaardt.

“Klantgegevens”

betekent data of materiaal verstrekt aan of ingediend door de Klant bij Silverfin tijdens het gebruik van de Dienst.

“Effectieve datum”

betekent, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de datum van het voorstel. 

“Eindklant”

betekent de eindklanten van de Klant en hun filialen, adviseurs, vertegenwoordigers, kaderleden, directeurs, werknemers, agenten en consultants die door de Klant via de Dienst kunnen worden bediend of verwerkt.

“Dossier”

betekent het dossier van elke Eindklant van de Klant;

“Dienst”

betekent de online dienst van Silverfin “Silverfin” inclusief de integraties, features en modules zoals uiteengezet in het aanvaarde aanbod.

“Termijn”

betekent de looptijd van deze zoals uiteengezet in artikel 10.

“Derden”

betekent elk rechtspersoon of natuurlijk persoon die noch de eindklant, de klant noch Silverfin is; 

“Content van Derden”

betekent content, templates en andere materialen die aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Dienst, ontwikkeld door, en eventueel onderhouden door, een derde partij;

“Silverfin Content”

betekent content, templates, materialen, andere informatie en data ter beschikking gesteld via de Dienst of via de website van Silverfin door Silverfin;

“Virus”

betekent een virus, cancelbot, worm, tijdbom, Trojaans paard of andere schadelijke softwarecomponenten of data;

 

Silverfin Service Level Overeenkomst

Deze Service Level Overeenkomst (“SLA”) bevat de duurtijd dat Silverfin garandeert dat de Dienst beschikbaar zullen zijn voor de Klant.

1. Service Level Garanties. Gedurende de Termijn garandeert Silverfin een Uptime van 99%. In het geval Silverfin deze Uptime niet haalt, zal de Klant Silverfin schriftelijk op de hoogte stellen van deze tekortkoming binnen de dertig (30) kalenderdag door een e-mail te versturen naar info@getsilverfin.com met de vermelding van (i) uw klantnaam en (ii) de periode van downtime van de Dienst. Het enige en exclusieve verhaal van de Klant voor een dergelijke tekortkoming bestaat uit de verlenging van de Termijn met één (1) week.

2. “Uptime” betekent dat de Dienst operationeel en beschikbaar is om te communiceren met het internet op de serverlocatie van Silverfin.

3. De serviceverplichting is niet van toepassing indien het niet behalen van de Uptime het gevolg is van (a) omstandigheden die veroorzaakt worden door factoren die buiten de redelijke controle van Silverfin vallen, inclusief overmacht of internettoegang of gerelateerde problemen die zich voortdoen buiten het demarcatiepunt van Silverfin, (b) acties of elk nalaten van de Klant, (c) de appartuur, software of andere technologie van de Klant en/of de apparatuur, software of andere technologie van Derden.

4. Ondersteuningsniveau. De reactietijd voor vragen en problemen bedraagt twee (2) werkdagen. Problemen die het dagelijks gebruik van de Dienst betreffen zullen tijdig door Silverfin worden opgelost. Silverfin zal de Klant de volgende ondersteuningsdiensten bieden in overeenstemming met het door de Klant gekozen tariefplan: online helpdesk, e-mail, telefonische ondersteuning. Kritieke problemen ten gevolge van hardware en/ of netwerkproblemen worden tijdig opgelost met een responstijd van 12 uur rekening houdend met de kantooruren. In het geval data verloren gaat, is er binnen de 36 uur een volledig dataherstel.