<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">
Acountancy in 2020_Report_RESOURCE CARD - 416 x 255 px@2x (2)

Rapport

FOCUS OP CONNECTED ACCOUNTING
Zes experts uit de Belgische accountancybranche over ‘het nu’ en wat eraan komt.

Silverfin en Gegevensbescherming

Inleiding

Silverfin verzamelt en verwerkt bepaalde informatie over natuurlijke personen via het Platform van Silverfin.Hieronder vindt u meer informatie over hoe Silverfin omgaat met dergelijke persoonsgegevens in het kader van wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Snelle links:


 

DE ROL VAN SILVERFIN

Verwerkingsverantwoordelijke
Silverfin verwerkt bepaalde persoonsgegevens van u als klant, met als doel uw administratieve, financiële en technische ondersteuning te kunnen leveren. Tenzij u uitdrukkelijk heeft toegestemd met het verwerken van deze persoonsgegevens voor andere doeleinden, worden de persoonsgegevens (en die van de betrokken werknemers) uitsluitend verwerkt voor het verstrekken van onze dienstverlening.

In onze Privacyverklaring staat alle relevante informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Silverfin. We leggen er op een duidelijke, beknopte en transparante manier uit hoe we uw persoonsgegevens en die van andere betrokkenen behandelen, verwerken en beveiligen.

Verwerker
Wanneer gegevens naar het Platform van Silverfin worden geüpload of op een andere manier in het Platform van Silverfin worden ingevoerd, kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt via het Platform van Silverfin. Voor dergelijke persoonsgegevens wort u (of uw klant) als de verwerkingsverantwoordelijke beschouwd, en treedt Silverfin op als een verwerker. Als verwerkingsverantwoordelijke moeten u of uw klant ervoor zorgen dat er wordt voldaan aan alle verplichtingen van de AVG vooraleer deze persoonsgegevens voor verwerking aan Silverfin worden doorgestuurd of op het Platform van Silverfin worden geüpload. U en uw klant moeten bovendien rechtmatige instructies geven aan Silverfin in haar rol van verwerker.

 

VERWERKERSOVEREENKOMST VAN SILVERFIN

De verwerking die door Silverfin wordt verricht, moet worden geregeld in een overeenkomst of een andere rechtshandeling die Silverfin tegenover u verbindt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden onze verplichtingen tegenover u (of uw klant) conform de AVG geregeld in de Verwerkersovereenkomst van Silverfin.

De Verwerkersovereenkomst van Silverfin is een aanvulling op je SaaS-overeenkomst met Silverfin en maakt er integraal deel van uit. Ze treedt in werking op de datum waarop zij wordt opgenomen in de SaaS-overeenkomst. Deze datum kan vermeld staan in de SaaS-overeenkomst van Silverfin of in een ondertekende bijlage bij de SaaS-overeenkomst van Silverfin. Indien de bepalingen van de SaaS- overeenkomst van Silverfin in tegenspraak of onverenigbaar zijn met de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst, hebben de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst voorrang in de mate waarin de tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid bestaat.

We passen de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst van Silverfin regelmatig aan om te voldoen aan veranderingen aan de privacywetgeving en aan verbeteringen aan het Platform van Silverfin zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het bestaande beschermingsniveau.

Eerdere versies van de Verwerkersovereenkomstkan u hier raadplegen.

 

MEER OVER DE VERWERKING

Meer informatie over het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het type van persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen vindt u hier.


TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Silverfin is gecertificeerd conform ISO 27001 - een uitstekend kader voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.Silverfin beschikt over een Beveiligingsbeleid waarin de maatregelen zijn opgesomd die Silverfin neemt om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig de AVG neemt Silverfin de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.


SUBVERWERKERS

Silverfin doet voor het verstrekken van de Diensten die worden beschreven in de SaaS-overeenkomst een beroep op bepaalde subverwerkers (waaronder entiteiten die deel uitmaken van de Silverfin-groep) en hierdoor ook toegang kunnen hebben tot de persoonsgegevens.

De lijst van de subverwerkers waar we momenteel een beroep op doen vindt u hier terug.


VRAGEN

Als u vragen heeft over hoe Silverfin omgaat met persoonsgegevens, kan u deze versturen naar legal@silverfin.com.