<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Privacyverklaring

Alle info over je persoonsgegevens.

Datum van laatste wijziging: 23 mei 2018

Gelieve deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. 

Deze Privacyverklaring bevat belangrijke informatie over de volgende zaken:

 • welke Persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden op
  onze website op www.silverfin.com, www.getsilverfin.com en www.silverfin.be
  (de “Website”) en het Silverfin platform (het “Platform”);
 • de maatregelen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te verzekeren en
 • de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Silverfin bevestigt uitdrukkelijk dat alle Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (hierna “AVG”). Alle termen in deze Privacyverklaring met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Privacyverklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de AVG.

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en doorgifte van Persoonsgegevens door Silverfin NV, met maatschappelijke zetel te Gaston Crommenlaan 12, 9050 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0524.802.662, alsook door alle dochterondernemingen van Silverfin NV (“Silverfin” of “wij”) via de Website en via het Platform.

Door onze Website of Platform te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals is beschreven in deze Privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens

Door onze Website of ons Platform te gebruiken, verzamelt en verwerkt Silverfin uw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kwalificeren als Persoonsgegevens. Silverfin verzamelt Persoonsgegevens via volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf invoert op de Website of op het Platform: bjvoorbeeld contactgegevens bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, of account gegevens op het Platform;
 • Persoonsgegevens ingevoerd door een klant van Silverfin op het Platform: bijvoorbeeld facturatiegegevens, voor deze gegevens zal Silverfin optreden als Verwerker;
 • Persoonsgegevens verzameld door Silverfin bij gebruik van de Website of het Platform: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

Silverfin kan de volgende Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen in deze Privacyverklaring:

 • naam;
 • contactinformatie (bv. adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • technische gegevens (bv. IP-adres);
 • commerciële gegevens (bv. Facturatiegegevens, adres, rekeningnummer);
 • boekhoudgegevens en andere gerelateerde financiële data.

Silverfin zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken op haar servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.


3. Doel van de verwerking

Silverfin zal uw Persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden als Verantwoordelijke van de verwerking:

 • administratie met betrekking tot Silverfin events en het Platform;
 • direct marketing via de klassieke kanalen (e-mail, telefoon,…): Silverfin kan uw Persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van evenementen en zijn dienstverlening. U geeft hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming, maar deze kan u steeds bij eenvoudig verzoek intrekken;
 • technische ondersteuning en opvolging van uw gebruik van de Website en het Platform om uw gebruikservaring te verbeteren, alsook om de Website en het Platform te verbeteren.

Bijkomend zal Silverfin ook Persoonsgegevens verwerken in opdracht van één van zijn klanten, in zijn capaciteit als Verwerker of Sub-Verwerker:

 • indien uw Persoonsgegevens werden ingevoerd door een gebruiker van het Platform (bijv. uw facturatiegegevens door een account die het Silverfin Platform gebruikt), zal Silverfin optreden als (sub-)Verwerker en zal de gebruiker van het Platform de Verantwoordelijke voor deze verwerking zijn;
 • Indien u expliciet toestemming voor gaf voor direct marketing via het Platform: kan u gerichte direct marketing ontvangen omtrent de aankoop van goederen of diensten die voordelig voor u kunnen zijn op basis van uw boekhoudkundige informatie (waaronder de Persoonsgegevens). U zal hiervoor steeds uitdrukkelijk vooraf uw toestemming moeten geven, deze kan u steeds bij eenvoudig verzoek intrekken.

Voor bovenstaande verwerkingen als Verwerker, handelt Silverfin steeds onder verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke en in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die werd afgesloten tussen Silverfin en deze Verantwoordelijke.

4. Beveiliging

Silverfin zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming van de Persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren.

5. Rechten van betrokkene

Recht op toegang
Indien u graag kennis neemt van uw Persoonsgegevens die door Silverfin worden verwerkt, of indien u vragen zou hebben omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u uw recht op toegang uitoefenen. Silverfin zal u vervolgens informatie verschaffen over de Persoonsgegevens die worden verwerkt en de herkomst van deze Persoonsgegevens.

 

Recht van verbetering of verwijdering
U heeft het recht om kosteloos alle onjuiste Persoonsgegevens te doen verbeteren indien zulke Persoonsgegevens onvolledig of onnauwkeurig blijken. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Silverfin.

Recht op kosteloos verzet

U kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacystatement.

 

Overige Rechten

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat.

Verder heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt.

Elk verzoek tot uitoefening van de bovenstaande rechten of verdere vragen omtrent deze Privacyverklaring, kan u steeds richten tot info@silverfin.com of per brief naar Gaston Crommenlaan 12, 9050 Gent.

6. Delen van Persoonsgegevens

Voor bepaalde doeleinden kan het noodzakelijk zijn voor Silverfin om uw Persoonsgegevens te delen met derden. U geeft uitdrukkelijk uw toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Onze Verwerkers en subverwerkers handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Silverfin en in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die werd afgesloten tussen Silverfin en deze Verwerkers.

 

Anders dan uiteengezet in artikel 3, worden uw Persoonsgegevens nooit gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

 

 

7. Duurtijd

 

Silverfin zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken tot u uw toestemming intrekt om Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring of, indien Silverfin de Verwerker is, tot de contractuele relatie met de Verantwoordelijke (of Verwerker) van de verwerking beëindigd wordt.

 

 

 

8. Updates of wijzigingen aan

    de privacyverklaring

 

Silverfin behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en aan te passen om ons toe te staan uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze hierin vermeld.

Indien Silverfin uw Persoonsgegevens zou verwerken op een andere manier dan deze vermeld op het tijdstip van de verzameling van de Persoonsgegevens, zullen wij u in kennis stellen hiervan op onze Website en op ons Platform met de vermelding dat de Privacyverklaring aangepast of bijgewerkt is, en zal u over de mogelijkheid beschikken om uw toestemming hiervoor te weigeren.

 

 

 

8. Cookies

 

Door gebruik van de Website en het Platform worden ook Persoonsgevens verwerkt die automatisch worden verzameld met behulp van cookies zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de Website bezocht en de pagina's die u bezocht. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de Website en het Platform te verbeteren en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om te onthouden informatie over jou. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. U kan steeds de instellingen van uw browser wijzigen zodat er geen gebruik wordt gemaakt van cookies.

Silverfin gebruikt op zijn Website en het Platform gebruikt functionele cookies die vereist zijn voor de werking, verbetering en ondersteuning van het Platform. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser, maar dit kan een impact hebben op het goed functioneren van de Website en het platform.Bijkomend gebruikt Silverfin volgende cookies van derde partijen op zijn Wesbite:

 • Google Analytics
  Silverfin werkt enkel via geanonimiseerde IP-addressen in het kader van Google Analytics. Kijk op de website voor meer informatie.
 • Hubspot
  Silverfin gebruikt Hubspot ter ondersteuning van zijn marketing en sales inspanningen.  Kijk op de website voor meer informatie.

Vragen of problemen rond veiligheid?