<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Gebruiksvoorwaarden: Silverfin

Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder aan de Klant de Dienst en alle gerelateerde diensten door Silverfin NV,   met maatschappelijke zetel te Gaston Crommenlaan 12, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0524.802.662 (“Silverfin”) geleverd worden. De partijen worden hierna afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”.

1. Toepasselijkheid 

1.1.

Het gebruik van de Dienst en alle andere diensten geleverd door Silverfin worden beheerst door de Overeenkomst. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden expliciet niet van toepassing verklaard, zelfs wanneer de algemene voorwaarden van de Klant een gelijkaardige clausule bevatten.

1.2.

Voorafgaand aan registratie of login in de Dienst, werden deze Gebruiksvoorwaarden medegedeeld aan de Klant, die alle bepalingen ervan heeft aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt de Klant door de Dienst te gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden.

1.3.

Artikel 12 bevat de definities die van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Licentie

2.1.

Onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst en de tijdige betaling van de Kosten, verleent Silverfin hierbij aan de Klant een verlengbare, persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder recht om sublicenties te verstrekken. De Klant krijgt gedurende de Termijn toegang tot de Dienst voor doeleinden van zijn eigen bedrijfsvoering.

2.2.

Conform de bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst en de tijdige betaling van de Kosten door de Klant, verleent Silverfin hierbij aan de Geregistreerde Gebruikers van de Eindklanten gedurende de Termijn, een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om gedurende de Termijn beperkte toegang te verkrijgen tot de Dienst.

2.3.

De voornoemde licenties worden vanaf de Ingangsdatum verleend.

2.4.

Silverfin behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant, aanpassingen en updates aan de functionaliteit en/of de documentatie van de Dienst door te voeren.

2.5.

Onder voorwaarde van betaling van de relevante Kosten, kan er een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht om sublicenties te verstrekken, aan de Klant worden toegekend, op Content gedurende de Termijn voor doeleinden van zijn eigen bedrijfsvoering.

2.6.

De Klant heeft niet het recht om (i) de Dienst geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden vermeld in deze overeenkomst, noch om diensten ter beschikking te stellen aan Derden die gebruik maken van de Dienst; (ii) de broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van de Dienst op enigerlei wijze te decompileren, te demonteren, reverse engineeren of om te proberen om de broncode  te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken; (iii) de Dienst op enigerlei onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken of (iv) voor onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

2.7.

Silverfin en zijn leveranciers behouden alle intellectuele eigendomsrechten, rechten en belangen in en op de Dienst en de Silverfin Content. Alle rechten in en op de Dienst en de Silverfin Content die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan de Klant zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Silverfin. Er wordt geen andere licentie verleend aan de Klant dan voor het gebruik van de Dienst die in deze overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld. De naam en het logo van Silverfin, en de productnamen verbonden aan de Dienst zijn handelsmerken van Silverfin of Derden, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverfin mogen worden gebruikt.

2.8.

Aantal Dossiers. De Klant heeft aanvankelijk de toestemming om gebruik te maken van het aantal Dossiers vermeld geaccepteerde aanbod. Een overschrijding van het overeengekomen aantal Dossiers zal bijkomend worden gefactureerd als ‘Overage’.

2.9.

Content. De Klant kan bijkomende Content verkrijgen, rechtstreeks door de Dienst of door een orderbevestiging onder deze Overeenkomst af te sluiten die de commerciële details uiteenzet. De Klant en zijn Eindklanten krijgen een persoonlijke, non-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, met het recht op sub-licenties op zulke Content voor de Termijn beperkt tot het gebruik van de Content op het Platform in overeenstemming met de orderbevestiging.

2.10.

De Klant verbindt er zich toe om, ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers: (i) niet toe te staan dat de user accounts gebruikt worden door meer dan één Geregistreerde Gebruiker, (ii) dat elke Geregistreerde Gebruiker een veilig wachtwoord zal hanteren voor de Dienst, en (iii) dat elke Geregistreerde Gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk zal houden. De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn Eindgebruikers in strijd met deze Overeenkomst.

 

3. Kosten en betalingsvoorwaarden

 

3.1

De Klant stemt in met de betaling van de kosten uiteengezet in de aanvaarde offerte samen met bijkomende integratie en Content kosten, alsook ‘Overage’ zoals uiteengezet in de aanvaarde offerte.

3.2

Silverfin factureert het gebruik van de Dienst overeenkomstig het Tarievenoverzicht. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Alle facturen voor kosten op grond van deze Overeenkomst zijn verschuldigd en opeisbaar binnen 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum. De verschuldigde bedragen zijn exclusief de toepasselijke belastingen, heffingen, of rechten, en alleen de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van die bedragen. Alle bedragen moeten in Euro worden betaald. Op elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, is rente verschuldigd tegen de rentevoet van anderhalf procent (1,5%) per maand.


4. Klantgegevens

4.1.

Alle Klantgegevens die de Klant aan Silverfin bezorgt, blijven exclusief eigendom van de Klant of de Eindklant.

4.2.

De Klant is alleen verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid van en de auteursrechtelijke toestemmingen voor alle Klantgegevens. Silverfin zal de Klantgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de Dienstverlening aan de Klant en voor het rapporteren van gebruikersstatistieken. Na beëindiging van de Overeenkomst, ontvangt de Klant een kopie van de Klantgegevens in een gangbaar bestandsformaat te bepalen door Verkoper naar eigen goeddunken, zodat de Klant de Klantgegevens in software van Derden kan verwerken.

4.3.

De Klant zal alle wetten respecteren die van toepassing zijn op de Klantgegevens, het gebruik van de Dienst en Silverfin Content, inclusief, maar niet beperkt tot wetten die betrekking hebben op de wetgeving op gegevensbescherming. Silverfin behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen wanneer de Klant de bepalingen in dit artikel 4 ernstig schendt.

4.4.

Onderhevig aan de voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent de Klant aan Silverfin een niet-exclusieve licentie om Klantgegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verzenden en weer te geven, in de mate dat dit noodzakelijk is om de Dienst te verlenen en in stand te houden.

5. Gegevensbescherming

 1. Indien Silverfin persoonsgegevens voor rekening van de Klant verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, komen de Partijen uitdrukkelijk overeen dat de Klant beschouwd zal worden als de verantwoordelijke voor de verwerking en Silverfin als de verwerker. In elk geval:
 • Erkent de Klant en stemt deze ermee in dat de persoonsgegevens overgedragen of opgeslagen kunnen worden in alle landen van de Europese Unie, ten behoeve van de naleving van de verplichtingen die Silverfin heeft uit hoofde van deze Overeenkomst;
 • zorgt de Klant ervoor dat de Klant het recht heeft de betreffende persoonsgegevens over te dragen aan Silverfin zodat Silverfin voor rekening van de Klant deze op legale wijze kan gebruiken, verwerken, opslaan en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst;
 • dient de Klant ervoor te zorgen dat de betreffende Derden in kennis worden gesteld en de relevante, wettelijke mechanismen hebben getekend voor het gebruik, de verwerking, de opslag en de overdracht, conform de geldige wetgeving op gegevensbescherming en de industrienormen;
 • zal Silverfin de persoonsgegevens verwerken conform de voorwaarden in deze Overeenkomst en alle wettige instructies die de Klant redelijkerwijze van tijd tot tijd kan geven;
 • erkent de Klant en gaat deze ermee akkoord dat de Klantgegevens worden gedeeld met de werknemers, vertegenwoordigers, kaderleden, directeurs, agenten, adviseurs, filialen en consultants van Silverfin die de gegevens nodig hebben om technische ondersteuning te leveren; en die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht die geen publicatie toestaat;
 • Silverfin zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan elk redelijk verzoek van de Klant om mee te werken, bijstand te verlenen en informatie te verstrekken om de Klant in staat te stellen zijn verplichtingen onder de AVG na te komen.
 • neemt elke Partij passende technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging.

2. Tenzij anders overeengekomen, zal elke verwerking van persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de Klant onderworpen zijn aan het Silverfin Data Verwerkersaddendum beschikbaar vanaf 24/05/2018 in deze Overeenkomst opgenomen door verwijzing.

6. Garantie van de service levels

Silverfin garandeert gedurende de Termijn van deze Overeenkomst, dat de Dienst voldoet aan de service levels beschikbaar vanaf 24/05/2018.

7. Schadeloosstelling

7.1.

De Klant gaat ermee akkoord Silverfin (en haar kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen van Derden (inclusief, maar niet beperkt tot kosten, schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit Klantgegevens die een inbreuk vormen op de rechten van Derden (inclusief de schending van intellectuele eigendomsrechten).

7.2.

Silverfin zal de Klant (en zijn kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en onderbouwde claim, rechtszaak, actie of proces van een Derde als gevolg van een inbreuk op de Europese intellectuele eigendomsrechten door de Dienst of Verkoper Content (ander dan als gevolg van Klantgegevens). In geval van een dergelijke claim, kan Silverfin, geheel naar eigen goeddunken, (i) een kosteloze licentie verwerven die de Klant beschermt tegen een dergelijke claim, of (ii) de Dienst vervangen door een niet inbreukmakende Dienst, of (iii) wanneer geacht wordt dat deze middelen haalbaar zijn, kan Silverfin de Dienst en deze Overeenkomst zonder fout beëindigen, onder voorbehoud dat in geval van zo een beëindiging, de licentiekosten die de Klant heeft betaald voor Diensten die nog niet verleend zijn op de datum van beëindiging, hem pro rata worden terugbetaald. DIT ARTIKEL BEPAALT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT VOOR INBREUKEN OF BEWEERDELIJKE INBREUKEN.

8. Disclaimer en beperkingen

8.1.

Voor zover Silverfin weet, bevat de Dienst en/of Verkoper Content bij levering aan de Klant geen Virus en zal Silverfin niet bewust in de Dienst en/of Verkoper Content Virussen of andere routinematige software programmeren die ontworpen zijn voor een niet geautoriseerde toegang tot de computersystemen van de Klant of om software, hardware, data of back door, tijdbom, software lockout key of apparatuur, drop dead apparatuur of andere routinematige software ontworpen om de computer automatisch uit te schakelen of na verloop van tijd of onder de controle te plaatsen van personen, uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen, tenzij de Klant hiertoe een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek heeft ingediend. Met dien verstande dat Silverfin de nodige controles en scans uitvoert om deze verklaring te garanderen.

8.2.

Disclaimer. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in Artikel 8.1, geeft Silverfin geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het gebruik of de prestaties van de Dienst inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel. Silverfin geeft geen garantie inzake de compatibiliteit van de Dienst met applicaties, programma's of platformen die niet specifiek als compatibel met de Dienst zijn aangeduid. Anders dan voorzien in deze Overeenkomst, aanvaardt de Klant de Dienst “as is”.

8.3.

Soorten schade. Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn partijen niet aansprakelijk tegenover elkaar voor gelijk welke speciale, indirecte, exemplaire, punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, productie of gebruik, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste berekeningen, of het gebruik, verkeerd gebruik van of onvermogen om de Dienst te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins, zelfs indien de Partijen in kennis waren gesteld van de kans op deze schade.  

8.4.

Onverminderd artikel 8.2 en 8.3 van de Overeenkomst, in het geval dat een Partij aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins, de kosten die de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst heeft betaald tijdens de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een Partij, niet overschrijden. 8.5.

Silverfin Content. Alle Silverfin Content wordt aan de Klant en Eindklant ter beschikking gesteld op een ‘as is’ basis zonder bijkomende garanties.

8.6.

Diensten van Derden. De Dienst kan integraties voorzien met of gateways, (hyper)links of andere functionaliteiten omvatten die de Klant toegang geven tot diensten of software van Derden (“Diensten van Derden”). Silverfin is geen verkoper van en evenmin aansprakelijk voor Diensten van Derden, die onderworpen kunnen zijn aan specifieke licenties, eindgebruikerscontracten, privacy- en veiligheidsbeleid en/of gebruiksvoorwaarden, die zullen dienen afgesloten te worden door de Klant rechtstreeks met die Derde. Silverfin geeft geen garantie op Diensten van Derden.

8.7.

Content van Derden. Via de Dienst, kan Content van Derden aangeboden worden aan de Klant. Silverfin is geen verkoper van en evenmin aansprakelijk voor Content van Derden. Alle Content van Derden wordt aan de Klant en Eindklant ter beschikking gesteld op een ‘as is’ basis zonder bijkomende garanties.

9.Geheimhouding

9.1.

“Vertrouwelijke informatie” betekent niet-openbare informatie, technische gegevens of knowhow van een Partij en/of zijn filialen, die aan de tegenpartij is schriftelijk of in materiële vorm is verstrekt onder deze Overeenkomst. Mondelinge openbaarmaking wordt ook geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn indien het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze verondersteld kan worden of wanneer de vertrouwelijkheid op het moment van de openbaarmaking wordt bevestigd.

9.2.

Niettegenstaande het voorgaande, omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die: (i) reeds in het bezit is van de ontvangende Partij en die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht tegenover de Partij die de informatie verstrekt; (ii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij; (iii) openbaar is gemaakt, maar niet door schuld van de ontvangende Partij; (iv) rechtmatig door de ontvangende Partij werd vernomen van een Derde, die niet aan een geheimhoudsverplichting onderworpen is; (v) met de schriftelijke toestemming van de Partij die de informatie verstrekt werd vrijgegeven; of (vi) bekend is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de ontvangende Partij, de Partij die de informatie heeft verstrekt onmiddellijk op de hoogte stelt van zo een eis en samenwerking verleent om met alle middelen een beschermend bevel of gelijkaardige behandeling te bewerkstelligen.

9.3.

Geen van de Partijen gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij behalve wanneer dit redelijkerwijze nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij geheim houden met middelen die niet minder restrictief zijn dan de middelen die hij gebruikt voor zijn eigen vertrouwelijk materiaal. Elke Partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij niet openbaar te maken aan andere personen dan zijn werknemers of onderaannemers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en die zelfde Informatie nodig hebben om de verplichtingen van de Partij uit hoofde van deze Overeenkomst te kunnen uitvoeren. De geheimhoudingsplicht in dit Artikel blijft geldig tot één jaar na de beëindiging of de vervaldatum van deze Overeenkomst.

9.4.

Bij beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk of anderszins overeen is gekomen in deze Overeenkomst, zal elke Partij op verzoek van de Partij die de Informatie openbaar maakt: ofwel (i) alle Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt, evenals alle kopieën in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij, terugbezorgen aan de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt; ofwel (ii) alle Vertrouwelijke Informatie en kopieën ervan in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij vernietigen. De ontvangende Partij zal vervolgens op verzoek van de Partij die de informatie openbaar heeft gemaakt, schriftelijk verklaren dat de ontvangende Partij, zijn werknemers of agenten geen kopieën hebben bewaard.

9.5.

Wanneer een Partij in een procedure gevraagd of verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt te onthullen, dient deze Partij, wanneer dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk de Partij die de informatie openbaar heeft gemaakt te informeren, om deze, in staat te stellen deze vordering te betwisten.

10. Termijn en beëindiging

10.1. De initiële looptijd van deze Overeenkomst (“Initiële Termijn”) vangt aan op de Ingangsdatum en één jaar later. Deze Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (elke Termijn is een “Verlengde Termijn”), te beginnen na afloop van de Initiële Termijn, tenzij één van de Partijen drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de huidige Verlengde Termijn, al naargelang, de overeenkomst schriftelijk opzegt.

10.2.

Elke Partij kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden voor afloop van de Initiële Termijn of de op dat moment geldige Verlengde Termijn opzeggen, tenzij de Overeenkomst anderszins vroegtijdig is beëindigd conform de bepalingen in deze Overeenkomst.

10.3.

Silverfin kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving (of geheel naar eigen goeddunken, anderszins de toegang tot de Dienst opschorten) wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming door de Klant van de gebruiksvoorwaarden van de Dienst zoals uiteengezet in artikel 2 of indien de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Silverfin. Silverfin kan ook de toegang tot de Dienst opschorten, wanneer de Klant verzuimt een verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst aan Silverfin te betalen of er niet in slaagt een dergelijk verzuim op te lossen binnen tien (10) dagen na de datum van een schriftelijke ingebrekestelling door Silverfin.

10.4.

Elke Partij mag deze Overeenkomst beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen wanneer de tegenpartij de bepalingen van deze Overeenkomst ernstig schendt en er niet in slaagt dit verzuim binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling op te lossen.

10.5.

Elke Partij mag deze Overeenkomst beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen, met ingang van de datum waarop deze kennisgeving is afgegeven, wanneer de tegenpartij het onderwerp is van een vrijwillig(e) of onvrijwillig(e) faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins zijn zakelijke activiteiten liquideert of beëindigt.

10.6.

Na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook (i) dient de Klant onmiddellijk alle Kosten en andere bedragen verdiend door of verschuldigd aan Silverfin op grond van deze Overeenkomst, tot en met de datum van beëindiging betalen, (ii) zullen alle gebruiksrechten die zijn verleend aan de Klant op grond van deze Overeenkomst, inclusief het recht om de Dienst overeenkomstig artikel 2 te gebruiken, automatisch vervallen en (iii) Silverfin dient op eerste verzoek alle Klanten Data terug te bezorgen in een algemeen aanvaard file format. Beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook vindt plaats zonder afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die zijn verworven voorafgaand aan de feitelijke beëindiging. 

De bepalingen van de Overeenkomst die expliciet of impliciet bedoeld zijn om de beëindiging te overleven, dienen de vervaldatum of de beëindiging van deze Overeenkomst te overleven.

11. Diversen

11.1. Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze overeenkomst zal redelijkerwijze worden geïnterpreteerd conform zijn voorwaarden, zonder duidelijke constructie voor of tegen een Partij en in overeenstemming met de Belgische wetgeving zonder aanleiding te geven tot het Internationaal Privaatrecht. De rechtbanken van Gent hebben exclusieve bevoegdheid inzake geschillen of tegenstrijdigheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het voorwerp van deze Overeenkomst.

11.2.

Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt/worden deze bepaling(en) op een dergelijke wijze uitgelegd dat zij zoveel mogelijk de intenties van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) weergeeft, terwijl alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.

11.3.

Geen agentschap. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen de Klant en Silverfin op basis van deze Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.

10.4.

Geen afstand. Het verzuim van een Partij om rechten of bepalingen in de Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit door de betreffende Partij wordt erkend in een schriftelijk akkoord.

10.5.

Overmacht. Tenzij voor wat betreft de betaling door de Klant, zal in geval de uitvoering van deze Overeenkomst door één van de Partijen verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd of anderszins onuitvoerbaar wordt als gevolg van een overstroming, rellen, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, natuurrampen of andere oorzaken waarover de Partij geen controle heeft, wordt die Partij hiervan vrijgesteld, in de mate dat de uitvoering wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door voornoemde oorzaken.

10.6.

Toekenning. Deze overeenkomst mag niet door de Klant worden toegekend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverfin, maar kan door Silverfin worden toegewezen aan (i) een moedermaatschappij of filiaal, (ii) een koper van alle of nagenoeg alle activa van Silverfin die het voorwerp uitmaken van de transacties in deze Overeenkomst, of (iii) een opvolger als gevolg van fusie of een andere verbinding. Elke voorgenomen toekenning die in strijd is met dit artikel is ongeldig. Deze Overeenkomst kan worden afgedwongen door en is bindend voor toegelaten opvolgers en rechtverkrijgenden.

10.7.

Kennisgeving. Elke Partij moet alle kennisgevingen of andere vereiste of toegestane mededelingen uit hoofde van de Overeenkomst, schriftelijk per koerier, gecertificeerde of aangetekende brief (gefrankeerd met ontvangstbevestiging), of door een nationaal erkende exprespostdienst, versturen naar de tegenpartij op het adres dat op de eerste pagina van de Overeenkomst is vermeld. De kennisgeving wordt van kracht na ontvangst of weigering van afgifte. Indien afgifte plaatsvindt door gecertificeerde of aangetekende post, wordt ervan uitgegaan dat deze kennisgeving vijf (5) werkdagen na te zijn gepost is ontvangen, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Indien afgegeven door een koerier of exprespostdienst, wordt deze kennisgeving geacht te zijn ontvangen op de datum van afgifte opgegeven door de koerier of vermeld op het ontvangstbewijs van de exprespostdienst. Elke Partij mag zijn ontvangstadres voor kennisgevingen wijzigen door de tegenpartij te informeren over deze wijziging.

10.8.

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst, samen met eventuele (een) van toepassing zijnde Bijlage(n), vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Silverfin en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige, schriftelijk of mondelinge, onderhandelingen, discussies of overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van  deze Overeenkomst. Een wijziging in of aanpassing van deze Overeenkomst is alleen bindend wanneer die schriftelijk en ondertekend is door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen.

12. Definities

  1. “Content” betekent Silverfin Content of, voor zover van toepassing, Content van Derden;
  2. “Content van Derden” betekent content, templates en andere materialen die aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Dienst, ontwikkeld door, en eventueel onderhouden door, een Derde;
  3. “Derde” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen Eindklant is;
  4. “Dienst” betekent de online dienst van Silverfin “Silverfin” inclsuief de integraties, features en modules zoals uiteengezet in de aanvaarde offerte.
  5. “Dossier” betekent het dossier van elke Eindklant van de Klant;
  6. “Eindklant” betekent de eindklanten van de Klant en hun filialen, adviseurs, vertegenwoordigers, kaderleden, directeurs, werknemers, agenten en consultants die door de Klant via de Dienst kunnen worden bediend of verwerkt.
  7. “Geregistreerde Gebruikers” betekent de gebruikers die geautoriseerd zijn de Dienst te gebruiken door middel van een account aangemaakt door Silverfin of de Klant;
  8. “Klantgegevens” betekent data of materiaal verstrekt aan of ingediend door de Klant bij Silverfin tijdens het gebruik van de Dienst.
  9. “Overeenkomst” betekent deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het aanvaarde aanbod, bijkomende orderbevestigingen en alle documenten waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
  10. “Silverfin Content” betekent content, templates, materialen, andere informatie en data ter beschikking gesteld via de Dienst of via de website van Silverfin door Silverfin;
  11. “Termijn” betekent de looptijd van deze overeenkomst zoals uiteengezet in artikel 10.
  12. “Virus” betekent een virus, cancelbot, worm, tijdbom, Trojaans paard of andere schadelijke softwarecomponenten of data;Laatste update: 24 mei 2018

Questions about this? Ask us anything!